Regionalna gospodarska zbornica Celje

Na podlagi določb 9., 10. in 11. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur.l. RS 60/06) ter v skladu z določbami 75. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 22. novembra 2006 je ustanovna skupščina  Regionalne gospodarske zbornice Celje na svoji seji dne, 4. oktobra 2007 sprejela

STATUT REGIONALNE  GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Status in cilji 

Poslanstvo, vizija

Regionalna gospodarska zbornica Celje  (v nadaljevanju: RGZC) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju: člani),  ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, ter so zainteresirani za:

 • uveljavljanje svojih skupnih interesov v cilju uspešnega gospodarskega poslovanja zlasti na območju celjske regije
 • izboljševanje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na domačem in tujem  trgu,
 • uveljavljanje vpliva svojih članov v družbenem okolju in zlasti v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in gospodarskega sistema,
 • pospešen in skladen razvoj na področju gospodarske in družbene infrastrukture, načrtovanje prostorskega razvoja in varovanje okolja
 • izvajanje storitev za pospeševanje gospodarstva,
 • izvajanje  javnih pooblastil v skladu z zakonom.

Pri nastopanju v socialnem dialogu ima RGZC položaj združenja delodajalcev, če pridobi status reprezentativne zbornice v skladu z zakonom.

2. člen

Članstvo RGZC

Člani RGZC so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice ( S.P.).

Člani RGZC so lahko tudi   gospodarske družbe, ki opravljajo le z zakonom določene dejavnosti, kot npr. banke, zavarovalnice, družbe za vzajemno zavarovanje, borzno posredniške družbe, investicijske družbe in družbe za upravljanje in javna podjetja.

S sklepom Upravnega odbora (UO) se lahko določijo posebni pogoji članstva v RGZC za gospodarske družbe, ki so povezane v koncern, holding ali gospodarsko interesno združenje.

V RGZC se lahko včlanijo tudi druge domače ali tuje pravne ali fizične osebe in njihova združenja, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice (podporni ali pridruženi člani).

Člani RGZC so lahko tudi člani drugih gospodarskih zbornic.

Članstvo v  RGZC je prostovoljno in se pridobi s pisno pristopno izjavo in vpisom v register članstva. Član RGZC lahko izstopi iz RGZC z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno izstopno izjavo najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.

RGZC vodi in vzdržuje register svojih članov.

3. člen

Združenja  dejavnosti

Upravni odbor lahko na pobudo posameznih članov organizira v okviru RGZC združenja posameznih dejavnosti kot obliko učinkovitejšega delovanja in uveljavljanja ter koordiniranja posebnih interesov članov na področju posameznih dejavnosti. Postopke in način delovanja  združenja se določi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme UO RGZC.

V RGZC lahko člani uresničujejo svoje interese  tudi v okviru drugih oblik povezovanja  v okviru zbornice kot način in oblika delovanja.

Zaradi uresničevanja posebnih interesov se lahko člani v skladu s sklepi UO povezujejo v sekcije ali sektorske skupine podjetij.

II. IME IN SEDEŽ RGZC

4. člen

Ime RGZC

Ime zbornice je: Regionalna gospodarska zbornica Celje
Skrajšano ime je: RGZC
Sedež zbornice je: Celje, Ljubljanska c. 14

Pri poslovanju s tujino se kot ime zbornice uporablja: Regional Chamber of Commerce and Industry Celje 
Skrajšano ime zbornice pri poslovanju s tujino je: RCCI Celje

5. člen

Pečat RGZC

RGZC ima pečat okrogle oblike z navedbo imena in sedeža. 

III. DEJAVNOSTI RGZC

6. člen

Naloge  RGZC

Na podlagi tega statuta skupščina RGZC z  letnim programom dela določi:

 • naloge, ki so skupnega pomena za člane (v nadaljevanju: skupne naloge RGZC) in so predmet odločanja na  upravnem odboru in skupščini RGZC , in
 • naloge, ki jih,  načrtujejo in izvajajo združenja, sekcije in sektorske skupine podjetij.

7. člen

Naloge skupnega pomena za člane RGZC so zlasti:

 • uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do občin, regije in države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti in drugih pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in gospodarskega sistema,
 • naloge na področju regionalnega gospodarskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja,
 • povezovanje gospodarstva celjske regije pri vključevanju v EU programe in projekte,
 • poslovno promocijske dejavnosti kot so zlasti poslovne delegacije, sejemske predstavitve, seminarji, konference idr.,
 • spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti,
 • posredovanje poslovnih informacij in nasvetov,
 • podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,
 • spremljanje in ugotavljanje dobrih poslovnih običajev,
 • načrtovanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, sodelovanje pri praktičnem izobraževanju in izvajanju izpitov v skladu z zakonom
 • izvajanje nalog, ki pomenijo izvajanje javnih pooblastil, v skladu z zakonom,
 • alternativno razreševaje sporov,
 • in druge naloge v skladu s programi.

 

Naloge določene v prejšnjem odstavku v skladu  s svojimi letnimi programi dela izvajajo tudi  združenja in sekcije.

RGZC pri uresničevanju svoje vloge v socialnem dialogu sodeluje z združenji delodajalcev in lahko v ta namen skupaj z njimi oblikuje zveze delodajalskih združenj.

RGZC se povezuje in sodeluje tudi v okviru mednarodnih delodajalskih asociacij.

RGZC lahko nudi storitve in strokovno pomoč drugim gospodarskim asociacijam v skladu z razpoložljivimi viri in  interesi svojih članov .

Zaradi uresničevanja specifičnih interesov članov lahko RGZC sklepa pogodbe o sodelovanju z drugimi zbornicami in organizacijami.

8.  člen

Izvajanje reprezentativnosti

Člani RGZC izvajajo reprezentativnost preko Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na podlagi dvojnega članstva in v skladu s pogodbo sklenjeno med RGZC in GZS, ki za  člane RGZC  opravlja  zlasti:

 • zastopanje skupnih in splošnih  interesov  članov pred državnimi organi, organi ES, v Ekonomsko-socialnem svetu in drugih oblikah ekonomsko socialnega dialoga in pri sklepanju čez-sektorskih kolektivnih pogodb za gospodarstvo;
 • izvajanje obveznosti iz članstva v mednarodnih združenjih gospodarskih zbornic in drugih oblikah dvostranskega zborničnega sodelovanja ter sodelovanja z drugimi domačimi in tujimi institucijami;
 • sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske politike;
 • izvajanje nalog, ki pomenijo izvajanje javnih pooblastil, v  skladu z zakonom.

Član RGZC  poda pisno izjavo o članstvu v RGZC in članstvu v GZS  zaradi izvajanja nalog reprezentativne zbornice.

S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se dogovorijo predvsem:

 • naloge, ki jih GZS opravlja za člane v zvezi z reprezentativnostjo v skladu z zakonom,
 • pravice teh članov v GZS,
 • višina in način izvrševanja članskih obveznosti v GZS,
 • način koordiniranja izvajanja pogodbenih obveznosti,
 • druga vprašanja na področju sodelovanja med RGZC in GZS.

9. člen

Postopek sodelovanja RGZC z državnimi organi

Postopek sodelovanja RGZC z državnimi organi pri pripravi in obravnavi aktov s področja gospodarske politike in gospodarskega sistema ter socialnega dialoga se uredi s pravilnikom, katerega sprejme UO.

K delu in aktivnostim zbornice lahko pristopijo tudi gospodarske družbe in institucije iz držav članic EU in drugi. Njihovo vlogo in status zbornice uredijo s posebno pogodbo.

10. člen

Dejavnosti RGZC se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje:

 • 94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
 • 56.290   Druga oskrba z jedmi
 • 58.110   Izdajanje knjig
 • 58.120   Izdajanje imenikov in adresarjev
 • 58.130   Izdajanje časopisov
 • 58.140   Izdajanje revij in druge periodike
 • 58.190   Drugo založništvo
 • 58.210   Izdajanje računalniških iger
 • 58.290   Drugo izdajanje programja
 • 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 • 60.200   Televizijska dejavnost
 • 62.010   Računalniško programiranje
 • 62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • 63.120   Obdelava spletnih portalov
 • 63.990   Drugo informiranje
 • 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • 69.101   Odvetništvo
 • 69.102   Notarjat
 • 69.103   Druge pravne dejavnosti
 • 69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • 70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • 71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
 • 72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 • 72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • 73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
 • 73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
 • 73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
 • 74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 • 74.300   Prevajanje in tolmačenje
 • 74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • 77.330   Dajanje pisarniške opreme in rač. naprav v najem in zakup
 • 77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
 • 78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 • 78.200   Posredovanje začasne delovne sile
 • 78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
 • 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 80.300   Poizvedovalne dejavnosti
 • 82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
 • 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • 82.200   Dejavnost klicnih centrov
 • 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 82.910   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 • 82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 • 84.120   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
 • 84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
 • 85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje                  
 • 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • 85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
 • 91.011   Dejavnost knjižnic
 • 91.021   Dejavnost arhivov
 • 94.110   Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
 • 94.120   Dejavnost strokovnih združenj
 • 94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 • 95.110   Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 • 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
 • 99.000   Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles          


IV. JAVNOST DELA

11. člen

Delo RGZC  je javno.

Javnost dela se zagotavlja zlasti z udeležbo novinarjev na sejah, obveščanjem na novinarskih konferencah, z objavami v glasilih RGZC in z obveščanjem v drugih tiskanih in elektronskih medijih.

12. člen

Organi RGZC lahko zaradi razlogov varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč in drugih utemeljenih razlogov seje zaprejo za javnost.

13. člen

RGZC lahko izdaja glasilo, s katerim redno obvešča člane in javnost o svojem delu, vključno z delom vseh njenih notranjih organizacijskih delov. Funkcijo uredništva glasila opravlja odgovorni urednik, ki ga imenuje in razrešuje predsednik UO. Programsko zasnovo glasila sprejme UO RGZC na predlog odgovornega urednika.

V. NOTRANJA ORGANIZACIJA  RGZC IN UPRAVLJANJE

14. člen

Organiziranje združenj in sekcij ter območnih enot RGZC

Podlaga za organiziranje sekcij sta izražen interes članov s področja dejavnosti. 

Če člani  na posameznih območjih izkažejo potrebo po organiziranju enote RGZC, lahko organizira UO RGZC s sklepom enoto,  s katerim določi njeno organizacijo in poslovanje.

UO RGZC lahko sprejme sklep o posebnih kriterijih za oblikovanje sekcij in enot, pri čemer upošteva:

 • interes glede na območje oz. dejavnost,
 • število članov,
 • finančno sposobnost za delovanje.

15. člen

Organi RGZC so:

skupščina RGZC,
upravni odbor RGZC,
predsednik RGZC,
nadzorni odbor RGZC
direktor RGZC.

16. člen 

Sodelovanje organov

Organi RGZC si pri odločanju prizadevajo za dosego soglasja, tako da so odločitve čim bolj usklajene in morajo pri posredovanju svojih stališč seznaniti javnost tudi s stališči manjšine, če ta tako zahteva.

17. člen

Skupščina RGZC

Skupščino sestavljajo zastopniki oziroma pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje po tem statutu za članstvo v RGZC in ki so podali pisno izjavo o vstopu v članstvo RGZC in si pridobili status člana.

Skupščino skliče predsednik zbornice z javno objavo podatkov o sklicu in dnevnega reda, najkasneje 30 dni pred dnem sklica.

Člani zbornice morajo prijaviti udeležbo   svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev na skupščini zbornice najmanj 8 dni pred dnem sklica.

Članom zbornice, ki pravočasno prijavijo udeležbo , pošlje zbornica pooblastila za glasovanje iz katerega je razvidno število glasov, ki pripada članu.

Skupščina izvoli predsedujočega zasedanja skupščine.

Skupščina odloča z večino  oddanih glasov.

V primeru, da člana zastopa na skupščini  pooblaščenec, mora ta imeti imperativni mandat za glasovanje o vsaki točki posebej v pisni obliki.

 Skupščina  RGZC ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema letni program dela in finančni načrt RGZC ter poročila o njuni izvedbi in v skladu s 15. čl. ZGZ in drugimi predpisi potrdi tudi letne programe  sekcij in združenj,
 • določa višino članarine RGZC,
 • voli predsednika RGZC,
 • sprejema poslovnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov RGZC,
 • sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice,
 • voli člane upravnega  in nadzornega odbora.

18. člen

Razrešitev predsednika RGZC in članov upravnega  in nadzornega odbora RGZC

Skupščina RGZC lahko pred iztekom mandata razreši  predsednika RGZC in člane upravnega in nadzornega odbora RGZC. Sklep o tem sprejme skupščina z večino glasov navzočih članov skupščine RGZC.

Skupščina lahko razreši predsednika RGZC iz naslednjih krivdnih ali nekrivdnih razlogov:

 • če  krši predpise ali temeljne določbe aktov RGZC in določil statuta RGZC,
 • če ne izvaja sklepov skupščine ali upravnega odbora RGZC,
 • če ne zagotavlja zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi RGZC na podlagi ugotovitve nadzornega odbora RGZC,
 • če mu upravni odbor ali skupščina izreče nezaupnico,
 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije predsednika RGZC, 
 • na njegovo željo.

Skupščina lahko razreši člane upravnega in nadzornega odbora RGZC iz naslednjih razlogov:

 • če ne izvajajo funkcije v skladu z akti RGZC in pristojnih organov, katerih člani so,
 • če dalj časa brez utemeljenih razlogov ne sodelujejo v delu organov, katerih člani so,
 • če kršijo sklepe skupščine,
 • če iz objektivnih razlogov niso več zmožni opravljati funkcije člana upravnega odbora oz. nadzornega odbora,
 • na njihovo željo. 

Če so predsednik RGZC  ali člani upravnega ali nadzornega odbora razrešeni  pred potekom mandata, se izvedejo najpozneje v šestih mesecih nadomestne volitve.

19. člen

Seje skupščine RGZC

Skupščina se mora sestati najmanj enkrat letno. Predsednik RGZC mora v 30-ih dneh sklicati skupščino, če to zahtevajo upravni odbor ali 1/5 članov skupščine.

Če predsednik RGZC ne skliče skupščine na podlagi zahteve iz 2. odst. tega člena, lahko skliče skupščino predlagatelj iz prejšnjega odstavka.

20. člen

Sklepčnost skupščine RGZC

Skupščina je sklepčna, če se je udeleži najmanj 20% glasov članov.

Skupščina odloča z 2/3 večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta RGZC, o drugih vprašanjih pa odloča z večino glasov navzočih članov.

Število glasov, ki pripada posameznemu članu  se določi z upoštevanjem pravila, da ima vsak član en glas in dodatno število glasov določeno sorazmerno višini članarine, pri čemer predstavlja vsakih  začetih 200 € letne članarine en glas

Število glasov, ki pripada posameznemu članu ugotovi strokovna služba zbornice na podlagi podatkov o članarini in vpiše podatke o številu glasov v seznam prijavljenih članov za skupščino in v pooblastilo za udeležbo vsakemu prijavljenemu članu.

21. člen

Podrobnejše določbe o določitvi števila glasov na skupščini se določi s pravilnikom o volitvah organov RGZC, o sklicu in delu skupščine RGZC pa  s poslovnikom o delu skupščine RGZC.

22. člen

Upravni odbor RGZC

Upravni odbor RGZC je organ upravljanja, ki ima največ 30 članov, katere izvoli skupščina za dobo 5 let s tem, da so lahko ponovno izvoljeni.

Predsednik RGZC je po položaju član upravnega odbora RGZC in mu predseduje.

Vsak član upravnega odbora ima pri glasovanju en glas. Član upravnega odbora ne glasuje v zadevah, ki se nanašajo nanj.

23. člen

Pristojnosti upravnega odbora RGZC

Upravni odbor  RGZC ima zlasti naslednje pristojnosti:

 • obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev za seje skupščine RGZC;
 • sprejme predlog letnega programa dela in predlog finančnega načrta;
 • obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema in ekonomske politike;
 • obravnava, daje pobude in sprejema stališča v zadevah s področja regionalnega razvoja in politik, ki se oblikujejo na regionalni ravni;
 • na predlog predsednika imenuje in razrešuje podpredsednike upravnega odbora RGZC in direktorja zbornice;
 • imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa zunanjih organizacij;
 • predlaga višino nadomestila za storitve RGZC pri izvajanju javnih pooblastil v dogovoru z GZS in v soglasju z Vlado Republike Slovenije;
 • sprejme poslovnik o svojem delu, pravilnik o notranji organizaciji, pravilnik o finančnem poslovanju RGZC, sistemizacijo delovnih mest in druge splošne akte v skladu s tem statutom.

24. člen

Sklic in sklepčnost upravnega odbora RGZC

Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik RGZC, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

Sejo upravnega odbora RGZC mora predsednik sklicati tudi na zahtevo članov upravnega odbora, ki imajo skupaj eno tretjino glasov.

Upravni odbor je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov.

Upravni odbor sprejema odločitve z navadno večino glasov.

O predlogu skupščini RGZC za prenehanje RGZC upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh članov.

25. člen

Telesa upravnega odbora RGZC

Upravni odbor lahko imenuje stalna ali občasna telesa iz vrst strokovnjakov iz gospodarstva oz. znanosti in strokovne javnosti v skladu s programi dela.

Upravni odbor lahko imenuje tudi druga telesa.

26. člen

Predsednik RGZC:

Predsednika RGZC voli skupščina RGZC na predlog UO z večino glasov prisotnih članov. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

Mandat predsednika traja pet let.

Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena za predsednika.

27. člen

Predsednik RGZC:

 • predstavlja  RGZC  v razmerju do domačih in mednarodnih organov in institucij, organov oblasti,  do gospodarstva in civilne družbe;
 • zastopa RGZC v pravnih razmerjih s tretjimi v vseh zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje programa zbornice;
 • predlaga upravnemu odboru in skupščini zbornice letni program dela in finančni načrt in poročilo o njunem izvajanju;
 • predlaga skupščini akte iz njene pristojnosti;
 • predseduje upravnemu odboru RGZC ter mu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti;
 • daje upravnemu odboru in skupščini pobude in predloge za oblikovanje stališč in mnenj do predlogov zakonov in drugih dokumentov regionalnega  in državnega gospodarskega razvoja;
 • je nosilec mednarodnega zborničnega sodelovanja na bilateralni in multilateralni ravni;
 • predlaga upravnemu odboru RGZC imenovanje podpredsednikov upravnega odbora in  direktorja RGZC;
 • sklicuje skupščine RGZC;
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, programom dela RGZC in sklepi skupščine in upravnega odbora RGZC.

28. člen

Podpredsedniki upravnega odbora RGZC

Upravni odbor RGZC na predlog predsednika RGZC imenuje enega ali več podpredsednikov upravnega odbora RGZC.

Podpredsedniki upravnega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

29. člen

Nadzorni odbor, število in sestava

Nadzorni odbor zbornice ima 3 člane, ki jih izvoli skupščina RGZC za obdobje 5 let.

V nadzornem odboru ne morejo biti člani drugih organov zbornice in delavci RGZC.

30. člen

Pristojnosti nadzornega odbora

Nadzorni odbor zbornice nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča skupščini zbornice.

31. člen

Seje nadzornega odbora

Nadzorni odbor se mora sestati vsaj  enkrat  letno.

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ki ga izvolijo člani izmed sebe.

Nadzorni odbor je sklepčen, če se seje udeleži večina članov, odloča pa z navadno večino glasov navzočih članov.

VI. VOLITVE ORGANOV RGZC

32. člen

Pravilnik o izvedbi volitev 

S tem statutom so opredeljena temeljna pravila o volitvah organov RGZC.

S pravilnikom o volitvah organov RGZC se podrobneje urejata način in izvedba volitev članov organov RGZC. Pravilnik o volitvah sprejema skupščina RGZC z  večino glasov navzočih članov skupščine.

33. člen

Smernice za pravno ureditev volitev

V pravilniku o izvedbi volitev  organov RGZC se upoštevajo naslednja temeljna pravila:

 • aktivna in pasivna volilna pravica vseh članov RGZC v vse organe RGZC ob upoštevanju njihove strukture po skupinah mikro, malih, srednjih in velikih podjetij,
 • pri volitvah ima vsak en glas in dodatno število sorazmerno višini plačane članarine, kot to določa pravilnik o volitvah
 • skupščina RGZC izvoli član člane  nadzornega odbora izmed kandidatov,  ki jih predlagajo člani skupščine.

VII. Direktor RGZC

34. člen

Položaj in pristojnosti direktorja

RGZC ima direktorja, ki po zakonu opravlja posle generalnega tajnika. Direktor ima pooblastila za vodenje strokovnih služb RGZC.

Direktor zastopa RGZC v premoženjskih in drugih poslih, vodi postopke v zvezi z delovnimi razmerji, izvaja v skladu z delovnopravnimi predpisi kadrovske odločitve upravnega odbora, usklajuje delo združenj,  sekcij, sektorskih skupin podjetij in organov RGZC, skladno s tem statutom in drugimi akti RGZC,  skrbi za uresničevanje pravic in obvez  delavcev iz delovnega razmerja v skladu z akti RGZC in ima glede urejanja delovnih razmerij zaposlenih po ZDR položaj pooblaščene osebe, ki opravlja poslovodno funkcijo.

Direktor pripravlja izhodišča za organizacijo dela, načrtovanje in financiranje nalog zbornice in vodi njihovo izvajanje.

Direktorja imenuje UO RGZC na predlog predsednika RGZC za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik upravnega odbora sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.


VIII. ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA

35. člen

Akt o notranji organizaciji

Za izvajanje dejavnosti RGZC, združenj, sekcij in sektorskih skupin podjetij in drugih  nalog RGZC se strokovno delo organizira v skladu z aktom o notranji organizaciji, ki ga sprejme upravni odbor RGZC.


IX. SPLOŠNI AKTI RGZC

36. člen

Pristojnost za sprejem splošnih aktov

Skupščina RGZC sprejme statut RGZC in njegove spremembe, poslovnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov RGZC.

Upravni odbor RGZC sprejme poslovnik o svojem delu, pravilnik o notranji organizaciji, pravilnik o finančnem poslovanju RGZC.

Druge splošne akte sprejema direktor RGZC.


X. ZASTOPANJE RGZC V PRAVNEM PROMETU

37. člen

Zastopniki

RGZC v pravnem prometu zastopata predsednik RGZC in direktor RGZC,  v skladu s tem statutom,  pravilnikom o finančnem poslovanju in drugimi akti RGZC.

Za zastopanje RGZC lahko predsednik in direktor pisno pooblastita druge osebe z določitvijo obsega njihovih pooblastil.

XI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV RGZC

38. člen

Pravice in obveznosti članov RGZC

Pravice članov RGZC so zlasti:

 • aktivna in pasivna volilna pravica v organe  RGZC;
 • pravica  dajanja pobud in predlogov za sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv gospodarstva;
 • pravica do uporabe storitev RGZC;
 • pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja zbornice;
 • pravica do sodelovanje v strokovnih odborih, projektnih timih in delovnih skupinah strokovnjakov iz gospodarstva za pripravo zborničnih stališč in predlogov.

Obveznosti članov RGZC so:

 • spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov RGZC;
 • aktivno uresničevanje pravic preko organov in drugih teles RGZC, združenj, sekcij in območnih enot;
 • redno plačevanje članarine;
 • spoštovanje dobrih poslovnih običajev in zborničnih kodeksov poslovne morale;
 • redno sporočanje o spremembah podatkov o članu. 

39. člen

Podporni ali pridruženi člani sklenejo s RGZC posebno pogodbo, katero dogovorijo način sodelovanja,  storitve in članarino.

Članstvo v RGZC preneha s prenehanjem gospodarske družbe oz. podjetnika posameznika ali z izstopom.


XII. SREDSTVA ZA DELO RGZC

40. člen

Viri sredstev

Sredstva za delo RGZC so:

 • članarina RGZC;
 • posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi;
 • plačila za opravljene storitve;
 • sredstva za izvajanje prenesenih javnih nalog in pooblastil;
 • donacije in darila;
 • drugi viri.

41. člen

Določitev višine članarine RGZC

Članarino določi  skupščina  s sklepom tako, da člane razvrsti v posamezne razrede  na osnovi števila zaposlenih.

42. člen

Pridobivanje dodatnih sredstev

Za opravljanje določenih dodatnih nalog, za katere je zainteresiranih več članov RGZC, ki se organizirajo v združenja in sekcije in območne enote,  se lahko  zbirajo na prostovoljni podlagi dodatna sredstva, s katerimi ti deli avtonomno razpolagajo.

43. člen

Uporaba članarine

S članarino  se financirajo:

 • naloge zastopanja interesov članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;
 • naloge uveljavljanja vpliva svojih  članov v družbenem okolju, zlasti v razmerju  do občin, regije, države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti;
 • naloge na področju regionalnega gospodarskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja;
 • splošne poslovno promocijske dejavnosti;
 • oblikovanje predlogov in strokovnih podlag za izboljševanje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na domačem in tujem trgu;
 • posredovanje poslovnih informacij in nasvetov in podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav;
 • naloge v socialnem dialogu in druge skupne naloge iz letnega programa RGZC;
 • delovanje organov zbornice ter članarine v drugih organih in institucijah;
 • naloge, ki se  izvajajo po letnem programu dela RGZC.

Druge storitve RGZC posebej zaračunava.

44. člen

Nadzor nad porabo članarine

Nadzor nad porabo članarine izvaja nadzorni odbor.

45.  člen

Računovodstvo in finančno poslovanje

Poslovno leto RGZC je koledarsko leto.

RGZC vodi računovodstvo po določbah zakona, ki ureja računovodstvo.

Sekcije, enote in združenja  imajo notranje podračune, na katerih se evidentirajo vsi njihovi prejemki in izdatki. Podrobnejše določbe o poslovanju notranjih transakcijskih računov se uredijo s pravilnikom o finančnem poslovanju.

XIII. STALNA ARBITRAŽA IN ČASTNO SODIŠČE

46. člen

Stalna arbitraža pri RGZC

UO lahko organizira stalno arbitražo pri RGZC ali pa sklene pogodbo o reševanju sporov članov RGZC pred stalno arbitražo Gospodarske zbornice Slovenije ali njenega pravnega naslednika.

RGZC  lahko oblikuje kodekse kot priporočila, ki naj prispevajo k oblikovanju dobrih poslovnih običajev, ki temeljijo na načelih podjetniške etike in dobre poslovne prakse ter spoštovanja zakonitosti na področju gospodarstva.

XIV. NAČIN IN POSTOPEK PRENEHANJA RGZC IN PRENOS PREMOŽENJA

47. člen

Prenehanje z likvidacijo

RGZC preneha z likvidacijo, če tako odločita dve tretjini glasov vseh članov skupščine RGZC ali s stečajem.

V sklepu o prenehanju delovanja skupščina določi zbornico, na katero se prenese njeno premoženje.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

RGZC vstopi v pravice, obveznosti in odgovornosti  GZS Območne zbornice Celje, razen če  s tem statutom ni drugače urejeno. RGZC se šteje kot pravni naslednik GZS Območne zbornice Celje v skladu s sklepom skupščine GZS in pogodbo o ureditvi premoženjskih, delovno pravnih in drugih vprašanj  z GZS.

49. člen

Ta statut stopi v veljavo z dnem sprejetja, uporablja pa se od dneva sklepa o vpisu v sodni register.

Pavel Teršek,
Predsednik predsedstva ustanovne skupščine