Regionalna gospodarska zbornica Celje

Izdaja obrazca "Certifikat o poreklu"

Za dokazovanje nepreferencialnega porekla blaga se uporablja Potrdilo o poreklu blaga (t.i. Certificate of Origin), ki je uradna izjava o poreklu izdelkov, potrjena s strani Gospodarske zbornice Slovenije. Potrdilo o poreklu blaga je sestavljeno iz treh izvodov:

 • originala, ki spremlja blago,
 • kopije (za vlagatelja) IN
 • zahtevka za izdajo (za GZS).

Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev slovenskega oz. skupnostnega porekla. Vložnik mora pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi:

 • izvozno fakturo


 

PDF datoteka za izpolnjevanje obrazca


Navodilo za elektronsko izpolnjevanje in tiskanje »Potrdila o poreklu blaga«

 

Priporočilo: pred tiskanjem izpolnjenega potrdila na original obrazec, naredite test tiska na fotokopiji obrazca.

Po izpolnjevanju obrazca OBVEZNO kliknite PRINT, ki se nahaja desno spodaj pdf forme!

Original obrazec dobite na GZS.

                  


                  

Račun, kamor nakažete znesek (15,80€) za nakup listine:

02924-0017841495,
sklic: 1201

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

 Opozorilo: Na RGZC ne morete poravnati stroškov urejanja javnih listin, saj ne poslujemo z gotovino.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje:

1. PDF datoteko si shranite na svoj računalnik in jo odprite s programom Adobe Reader,
2. v polja 1, 2, 3, 4 in 6 vpišite podatke, ki jih navaja obrazec,
3. polje 8 pustite prazno, tu je prostor za potrditev GZS,
4. po poljih se premikate s klikom na polje ali s tabulatorji,
5. za pravilno tiskanje izpolnjenega potrdila z vašimi podatki na originalno potrdilo, obvezno kliknite na gumb PRINT, ki se nahaja desno spodaj PDF forme, da se vam pred tiskana forma obrazca zbriše in pokažejo samo vaši vneseni podatki in nato tiskate na original obrazec.
6. podatki za tiskanje ustrezajo za vse tri liste originalnega potrdila,
7. po končanem tiskanju, na zadnjem listu (zahtevek za izdajo) desno spodaj izpolnite še rubriko 8; kraj in datum, žig podjetja in podpis vložnika zahtevka),
8. PDF datoteko lahko shranite in se bodo vaši podatki ohranili, ki jih lahko kasneje tudi spreminjate.


PRAVILA ZA IZDAJO POTRDIL O POREKLU BLAGA

Uporaba in namen potrdil o poreklu blaga

 

Potrdilo o poreklu blaga (angl. Certificate of Origin) je dokument, ki določa poreklo blaga in je ključen dejavnik pri izvajanju ukrepov trgovinske politike. Ali je potrdilo o poreklu blaga potrebno ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov: kam se blago izvaža, vrsta blaga, zahteve bank ali finančnih institucij vpletenih v izvozni postopek itd. Obveznost izvoznika je, da pred sklenitvijo posla pridobi informacije, ali je v državi uvoza potrebno potrdilo o poreklu blaga in morebitne druge zahteve države uvoza, kot je npr. izvozna faktura ali drug dokument, overjen s strani gospodarske zbornice. 

Potrdilo o poreklu blaga se izda za posamezno pošiljko in praviloma spremlja blago.

Od leta 1923, ko je bila na Ženevski konvenciji (kasneje Kjotska konvencija) sprejet dogovor o poenostavitvi carinskih formalnosti, v večini držav sveta potrdila o poreklu blaga izdajajo zbornice.

Vsi podpisi in žigi pooblaščenih izdajateljev s strani GZS so deponirani pri okoli 80 tujih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v Sloveniji in slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih s sedežem v tujini ter pri Mednarodni trgovinski zbornici.  

Pridobitev porekla blaga

 Blago ima poreklo države, če je v celoti pridobljeno v posamezni državi.

Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo, se šteje, da ima poreklo države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje. Seznami bistvenih predelav in obdelav, na podlagi katerih se dodeli nepreferencialno poreklo blaga, so navedeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015, od strani 279 do 337.

Dokazila o nepreferencialnem poreklu blaga

 Potrdilo o poreklu blaga se izda, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katero se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla.

Potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati vse podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo, in morajo nedvomno dokazovati, da ima tako blago poreklo določene države. V potrdilih o poreklu blaga se lahko potrjuje, da je blago po poreklu iz Evropske Unije, države članice Unije ali tretje države.

Obrazec potrdilo o poreklu blaga

 Oblika obrazca potrdila o poreklu blaga je določena z zakonom. Sestavljen iz treh listov formata A4:

 • izvirnik, za končnega uvoznika,
 • kopija, za vlagatelja, to je izvoznika in
 • zahtevek za GZS.
Postopek pridobitve potrdila o poreklu blaga

Korak 1: Preberite pravila za izdajo potrdil o poreklu blaga

Korak 2: Pridobite prazen obrazec potrdilo o poreklu blaga in garantno izjavo

Korak 3: Izpolnite potrdilo o poreklu blaga in garantno izjavo

Korak 4: Oddajte izpolnjeno potrdilo, garantno izjavo (samo enkrat za celo leto) in priloge v potrditev na GZS  

Kje dobim potrdilo o poreklu blaga?

Gospodarska zbornica Slovenije izdaja potrdila o poreklu blaga v oddelku Javne listine v Ljubljani in na dvanajstih regijskih izpostavah: Kranj, Dravograd, Krško, Postojna, Zagorje ob Savi, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Koper, Celje, Velenje, Maribor. Storitev vključuje nakup obrazca, potrditev le tega in svetovanje. Cena storitve je navedena v Ceniku.

Koliko časa traja postopek?

Obrazec izdamo v roku pol ure, ko ga oddate v potrditev na sprejemnem pultu. Potrdila, prejeta po pošti, so običajno izdana in poslana nazaj z navadno pošto v istem dnevu.

Izpolnjevanje obrazca Potrdilo o poreklu blaga

 Izpolnjevanje obrazca je enostavno.

Potrdilo o poreklu blaga izpolnite z računalnikom. Na spletni strani www.gzs.si/poreklo sta na voljo dva pripomočka za izpolnjevanje. Vsebino najprej natisnite na navaden prazen list papirja, da preverite ustreznost vpisanih polj. Nato natisnite vsak list obrazca potrdilo o poreklu blaga posebej.

Priporočamo vam, da obrazec izpolnite v angleškem jeziku ter v kolikor tako zahteva država uvoza, dodatno še v jeziku države uvoza.

Rubrike v obrazcu morajo biti izpolnjene po spodnjih navodilih:

Polje 1: POŠILJATELJ

Ime in naslov pravne osebe pošiljatelja blaga / izvoznika.

Polje 2: PREJEMNIK

Ime in naslov pravne osebe prejemnika blaga / uvoznika.

Polje 3: DRŽAVA POREKLA

 • Če je blago pridobljeno oz. proizvedeno v Evropski uniji, napišete: Evropska Unija, samo posamezno državo članico Evropske Unije ali oboje (npr. European Union – Slovenia)
 • Če je blago po poreklu iz tretje države, napišete to državo.

Polje 4: PODATKI O PREVOZU

Polje ni obvezno. Če je možno, se vpiše način uporabljenega prevoza npr. seafreight, airfreight, road, rail, etc.

Polje 5: OPOMBE

To polje običajno ostane prazno. Lahko pa se uporabi v primeru, ko je v izvozno-uvozni postopek vključenih več kot dva partnerja, za oznake akreditiva, 
ali pa za različne zaznamke GZS (npr. v primeru nadomestnega potrdila, popravkov).

Polje 6: OPIS BLAGA
V to polje vpišite naziv blaga na način, da ga je mogoče prepoznati. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov; poimenovanje blaga. Dopišite tudi številko in datum izvozne fakture. Pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena črta, spodnji neuporabljen prostor pa prečrtan s poševno črto.

Polje 7: KOLIČINA

Neto ali bruto teža ali oboje, litri, metri ali kubične dimenzije blaga, predvidoma enako kot je navedeno na fakturi.

Polje 8: Izpolnite le na zahtevku

NE izpolnite na izvirniku in na kopiji, ker je to mesto predvideno za izdajatelja. Izpolnite le na tretji strani obrazca – na zahtevku: kraj, datum, ime in priimek pooblaščenega vložnika zahtevka s tiskanimi črkami, podpis, žig. Če vložnik zahtevka ni pošiljatelj, izpolni še levo rubriko.

Zgoraj je predstavljen osnovni in tudi najpogosteje opisan postopek izdaje potrdila o poreklu blaga. Zaradi različnih zahtev uvoznikov in drugih partnerjev v izvozno-uvoznem postopku, različnih vrst blaga, porekla blaga, dokazil, itd. pa so lahko postopki bolj zapleteni in jih rešujemo individualno.

Potrdilo o poreklu, izvozna faktura in drugi dokumenti ne smejo vsebovati klavzule o političnem bojkotu ali druge diskriminatorne izjave.

Obvezne priloge k Potrdilu o poreklu blaga

 

 1. Potrdilo o poreklu blaga mora spremljati podpisana in žigosana izvozna faktura.
 2. Dokazilo o poreklu blaga:
 • Izjava, da je blago pridobljeno v Sloveniji oz. da je bila v Sloveniji opravljena zadnja bistvena obdelava ali predelava.
 • Če izvoznik blaga ni tudi proizvajalec, poreklo blaga pa je EU, se to dokaže z enim od naslednjih dokumentov:
 • Izjava dobavitelja ali
 • Faktura proizvajalca z izjavo o poreklu blaga ali
 • Potrdilo o poreklu blaga.
 • Za blago s poreklom blaga iz tretje države, mora vlagatelj kot dokazilo priložiti potrdilo o poreklu blaga, izdano s strani organa v državi izvoznici (tuje potrdilo o poreklu blaga).

 Garantna izjava s pooblastilom. Odda se enkrat in velja do konca koledarskega leta (samo ob spletnem potrjevanju dokumentacije).

Posebni primeri

a)    Dodatne kopije:

Če je to potrebno, se lahko za vsako potrdilo o poreklu blaga izda ena ali več dodatnih kopij istega potrdila o poreklu blaga. Vložnik naredi kopije druge strani obrazca (kopija), jih izpolni, izdajatelj pa jih potrdi.

b)    Dvojnik:
V primeru izgube, uničenja ali kraje izdanega potrdila o poreklu blaga se lahko izda nadomestno potrdilo.
Potrdilo mora biti avtentično prvotnemu. Izda se na podlagi že izdane kopije potrdila o poreklu blaga. V potrdilu se označi, da gre za dvojnik (angl. Duplicat), datum izdaje je enak kot na prvotnem potrdilu.

c)    Napake:

V kolikor pri izpolnjevanju potrdila pride do napake, morate le to prečrtati, napisati pravilno vsebino, ter potrditi s podpisom. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena. Izdajatelj označi popravek, se podpiše, žigosa in označi, da gre za uradni popravek (angl. Official correction). V primeru večjih napak ali napak v poreklu blaga, priporočamo novo potrdilo.

d)    Poškodovana potrdila

Poškodovani obrazci se ne potrjujejo.

e)    Naknadno izdano potrdilo

Potrdila o poreklu blaga se izjemoma lahko izdajo tudi po izvozu blaga, na katere se nanašajo, če ob izvozu niso bila izdana zaradi napake, nenamerne opustitve ali posebnih okoliščin. Na podlagi pisne obrazložitve in dokazil se izda potrdilo z oznako, da gre za potrdilo, izdano za nazaj (angl. Issued retrospectively).

f)     Nepopolne informacije:

Če vložnik zahtevka redno opravlja izvoz in če to upravičujejo okoliščine, se lahko potrdilo o poreklu blaga predhodno potrdi, tudi če niso znane vse informacije, potrdilo ni v celoti izpolnjeno in ni možno priložiti izvozne fakture. Vložnik mora v tem primeru predložiti izjavo, da bo v roku enega meseca vrnil izdajatelju v celoti izpolnjene zahtevke, skupaj z izvozno fakturo in ostalimi prilogami.

OVERITVE DOKUMENTOV V MEDNARODNI TRGOVINI

Partnerji v državah uvoza, uvozniki, finančne ali druge institucije, lahko zahtevajo overitve dokumentov, kot so izvozne fakture, ceniki, seznami blaga, izjave, pogodbe ipd. s strani GZS.

Pogoj za overitev dokumentov je izpolnjena garantna izjava, članstvo v zbornici ter dodatna kopija dokumenta za evidenco GZS. Storitev je plačljiva po veljavnem Ceniku.