Regionalna gospodarska zbornica Celje

Avgusta 2017 je Regionalna Gospodarska zbornica Celje pričela z izvajanjem petletnega projekta za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki je bil  izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela. Partnerja projekta sta Združenje delodajalcev Slovenije in Slovenska zveza sindikatov Alternativa s katerimi v sodelovanju smo vzpostavili Regionalno stičišče dostojnega dela Celje.

Projekta »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« je namenjen reševanju problematike negativnih učinkov nezakonite uporabe atipičnih oblik dela v Vzhodni kohezijski regiji in uveljavljanju koncepta dostojnega dela za vse državljane, kar bo vplivalo na zmanjšanje deleža kršitev na področju delovnopravne zakonodaje v povezavi s pogodbo o zaposlitvi.

 

 

PROBLEMATIKA

Slovenska družbena in gospodarska realnost je neposredno povezana s temeljnimi globalnimi trendi, ki so posledica ekonomskih in družbenih sprememb postmodernega časa. Novi izzivi na trgu dela prinašajo destandardizacijo načinov zaposlovanja in organizacije dela, s tem pa tudi nezakonito uporabo atipičnih oblik dela. Ob tem je izrednega pomena identifikacija in ozaveščanje o nepravilnostih takšnega ravnanja delodajalcev, delavcev in širše javnosti.

Prenovljena reforma trga dela v letu 2013 je predvidela uvedbo enotne pogodbe o zaposlitvi, ki bi, razen v posebej določenih primerih, veljala za nedoločen čas, a se njeni pozitivni učinki v smeri zastavljenih ciljev niso v celoti pokazali za učinkovite. Pravzaprav so se tri leta kasneje na področju trga dela pojavile spremembe in novi strukturni izzivi. Povečal se je prepad med zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas, in tistimi, ki delo opravljajo v okviru drugih oblik dela, bodisi zakonito ali nezakonito. Zato je pomembno, da se pri ukrepih na trgu dela ne omejimo le na doseganje čim večjega števila delovno aktivnega prebivalstva, temveč se problematike lotimo vsebinsko in s tem delavcem zagotovimo dostojno delo, ki jim omogoča ekonomsko, socialno in pravno varnost.

Atipične oblike zaposlitve lahko predstavljajo vse oblike zaposlitve, ki niso redne za nedoločen čas: od pogodb za določen čas in pogodb s skrajšanim delovnim časom, pogodb civilnega (podjemne pogodbe, s.p.-ji) in avtorskega prava pa do dela preko študentskih servisov. Vse več iskalcev zaposlitve delo išče izven tradicionalne delovne pogodbe, saj so zanje takšne vrste zaposlitve mnogokrat lažje dosegljive kot pogodbe z delovnim razmerjem za nedoločen čas. Z višanjem odstotka samozaposlenih in drugih oblik atipičnih zaposlitev se sicer zmanjšuje število brezposelnih, kar pa ne pomeni, da se stanje na trgu dela izboljšuje. Dejstvo je, da trenutni sistem spodbuja tako delodajalce kot posameznike k agresivnemu iskanju alternativnih načinov oblik dela, zato bosta projekta v prvi vrsti usmerjena h krepitvi aktivnosti na področju delovnopravne preventive in zagotavljanju ustreznih informacijskih orodij, kar bo pripomoglo k dvigu nivoja ozaveščenosti o nezakoniti uporabi atipičnih oblik dela in h krepitvi zavesti o pomembnosti zakonitih oblik fleksibilnega dela.

AKTIVNOSTI PROJEKTA IN NJIHOV PRISPEVEK K DOSTOJNEMU DELU

Regionalno stičišče dostojnega dela je namenjeno informiranju in svetovanju deležnikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju vseh deležnikov na trgu dela o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela. Stičišči bosta prav tako namenjeni povezovanju vseh ključnih akterjev na trgu dela ter promociji koncepta dostojnega dela.

V okviru regijskega stičišča se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • osebno, telefonsko in elektronsko svetovanje delodajalcem delavcem, študentom, brezposelnim, iskalcem zaposlitve;
  • izvedba delavnic in izobraževanj za vse ciljne skupine;
  • vzpostavitev spletne platforme z možnostjo izobraževanja v obliki webinarjev;
  • oblikovanje modela promotorjev dostojnega dela.

Skladno s tem želimo partnerji projektov prenesti, uveljaviti in nadgraditi dobre prakse koncepta dostojnega dela za vse državljane in jih preko različnih aktivnosti in dogodkov (delavnice, konference, drugi dogodki) sočasno povezovati v medsebojno sodelovanje.

Celostni pristop bo prispeval k:

  • doseganju ustreznega ravnovesja in spoštovanja pravnih, ekonomskih in socialnih standardov na vseh ravneh;
  • povečanju števila oseb na trgu dela, tako aktivnih posameznikov kot tudi iskalcev zaposlitev, ki bodo seznanjene s pravicami in obveznostmi na področju dela in delovnih razmerij;
  • zmanjšanju deleža nezakonite rabe atipičnih oblik dela in kršitev na delovnopravnem področju v povezavi s pogodbo o zaposlitvi.

Svetovanje in informiranje:

Regionalna gospodarska zbornica Celje,
Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje

Svetujemo zaposlenim, iskalcem zaposlitve in delodajalcem.
Po telefonu: 03 426 74 03
Na e-naslovu:
info@dostojnodelo.si

Odprto vsak delovni dan od 08:00 – 12:00, v sredo do 16:00.

Združenje delodajalcev Slovenije
Svetujejo delodajalcem.
Po telefonu: 01/56 85 281 vsak delovni torek, sreda in četrtek med 13.00 in 15.00 uro.
Na e-naslovu: 
dostojnodelo@zds.si

Slovenska Zveza Sindikatov – Alternativa
Svetujejo zaposlenim in iskalcem zaposlitve.
Po telefonu: 01/29 13 330 vsak delovni torek in četrtek med 11.00 in 13.00 uro.
Na e-naslovu
sindikat@szs-alternativa.si

Osebno svetovanje se izvaja po predhodnem dogovoru, ki je mogoč preko elektronske pošte ali telefonske številke.

 

Vsa svetovanja so brezplačna!

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.