Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Gospodarska predstavitev celjske regije 2010

Slika 1: Nekateri pomembni podatki celjske regije v letu 2010
VIR: AJPES, izpostava Celje

Štiriletnemu obdobju pospešene gospodarske rasti je leta 2008 pod vplivom svetovne gospodarske in finančne krize sledila upočasnitev, v letu 2009 pa močan padec gospodarske aktivnosti. Proti koncu leta 2009 smo že beležili minimalne pozitivne premike gospodarske klime, ki so se nadaljevali tudi v letu 2010, čeprav je bilo lansko okrevanje slovenskega gospodarstva počasnejše kot v povprečju evrskega območja. Počasnejše okrevanje pa je bilo v večji meri povezano z razmerami v gradbeništvu in z njim povezanimi dejavnostmi, z dostopnostjo do virov financiranja ter gibanji na trgu dela. Za okrevanje je bilo ključno povečanje izvoza, ki pa kljub krepitvi ni raslo tako hitro kot povpraševanje na tujih trgih. V okviru domače potrošnje, ki se je lani nekoliko povečala, je bil ključen prispevek spremembe zalog. V drugi polovici leta je nekoliko porasla tudi zasebna potrošnja, ki je ugodno vplivala na obseg domačih naročil in s tem na rast tečajev. Ugodnejša gospodarska klima pa še ni zagotovila vidnejše pozitivne premike poslovanja gospodarskih družb.

Kljub minimalnim pozitivnim premikom v gospodarski aktivnosti trg dela v letu 2010 in tudi v začetku tega leta ni kazal znakov izboljšanja. Število registriranih brezposelnih oseb je bilo v Sloveniji konec preteklega leta 110.021, stopnja registrirane brezposelnosti pa 11,8 %. Naraščanje števila registriranih brezposelnih se je nadaljevalo tudi v začetku leta 2011, konec januarja pa je bilo brezposelnih že 115.132 oseb, predvsem zaradi izteka delovnega razmerja za določen čas, kar je januarja sezonsko običajno, še vedno pa je veliko oseb, ki so izgubile delo zaradi poslovnih razlogov. Neugodne gospodarske razmere so se odrazile tudi na trgu dela celjske regije, kjer je bila konec leta 2009 stopnja registrirane brezposelnosti 11,5 %, konec preteklega leta pa že 12,2 %.

V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb in zadrug, ki poslujejo na območju 23 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.

Pri presoji poslovanja družb in zadrug v letu 2010 je treba upoštevati, da letna poročila družb in zadrug, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da so lahko po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja tudi bistveno drugačni.

V tej informaciji so obravnavani podatki 4.290 gospodarskih družb, tako kapitalskih kot osebnih, in 23 zadrug. V rezultatih poslovanja niso zajeti podatki bank, hranilnic in zavarovalnic, zaradi katerih bi bil glede na značilnosti njihovega poslovanja prikaz poslovanja gospodarskih družb nerealen. Prav tako bomo v premoženjsko finančnem položaju izločili premoženjsko bilanco Družbe za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji, ker dejavnost te družbe zahteva specifično financiranje, njen vpliv na statistične podatke pa bikazil realno sliko o premoženju in virih za ostale gospodarske družbe. V informaciji niso obravnavani podatki o gospodarskih družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

V letu 2010 se je v celjski regiji začel stečajni postopek pri 30 gospodarskih družbah, od tega jih je tretjina s področja trgovine, dobra desetina pa s področij gradbeništva, prometa in skladiščenja ter gostinstva. Pri eni gospodarski družbi se je začel postopek prisilne poravnave, tri družbe so v postopku likvidacije.

Dodatne informacije
RGZ Celje
Ljubljanska 14/II, 3000 Celje (ob Garažni hiši Glazija)
Tel.: 03/426 74 00
Faks: 03/426 74 10
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.