Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI IZPADA POSLOVANJA ZARADI POSLEDIC COVID – 19 (Sars-CoV-2)

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15,  48/18 in 93/20) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013  z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju: Uredba Komisije), Mestna občina Celje objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI IZPADA POSLOVANJA ZARADI POSLEDIC COVID – 19 (Sars-CoV-2)

 

I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom vzpostavljanja ugodnejšega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva v občini.

 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za ukrep sofinanciranja gospodarskih subjektov v primerih naravnih in drugih nesreč – v primerih izrednih dogodkov.

 

III.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za izvedbo ukrepa so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 v višini 275.000,00 EUR (proračunska postavka 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti).

 

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do pomoči so podjetja :

 • ki so v smislu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS št. 83/16 in 59/19) neposredni uporabniki poslovnih površin,
 • katerim je bilo odmerjeno nadomestilo za stavbno zemljišče, ki je opredeljeno, po namenu za dejavnost C (stavbna zemljišča za storitveno in poslovno dejavnost) po 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 83/2016 in 59/2019 – v nadaljevanju: odlok), in
 • ki jim je bilo zaradi predpisanih ukrepov za zajezitev pandemije delno ali v celoti onemogočeno ali otežkočeno poslovanje na stavbnih zemljiščih iz prejšnje alineje, zaradi česar je bil njihov promet v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto zmanjšan ter
 • imajo iz naslova NUSZ poravnane vse zapadle obveznosti .

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES. 

Za izvajanje ukrepa se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.

 

Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:

 • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
 • so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
 • sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
 • sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
 • nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
 • ne izpolnjujejo drugih pogojev , določeni pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
 • delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
  • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
  • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
 • za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oz. izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/18, 48/18 in 93/20) in Uredbe Komisije.

 

Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za ukrepe po pravilih de minimis  v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev podal pisno izjavo o:

 • že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
 • kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
 • drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
 • o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.

 

Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.

 

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska »de minimis« pomoči.

 

Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.

 

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.

 

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 

Enotno podjetje se tolmači skladno z Uredbo Komisije.

 

Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

 

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oz. 100.000 EUR).

 

 

V. OSNOVNI POGOJI ZA RAZPISANI UKREP

Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.

 

Namen ukrepa je pomoč gospodarskim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi omejitve poslovanja zaradi posledic epidemije COVID – 19 (Sars-CoV-2) v obliki delne povrnitve že plačanega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2020.

 

Predmet sofinanciranja je pokrivanje stroškov zaradi nemožnosti ali omejene možnosti poslovanja gospodarskih subjektov v najetih ali lastnih poslovnih prostorih in stavbnih zemljiščih, na katerih se vrši dejavnost teh subjektov, pri čemer ni dovoljena kumulacija pomoči za najete poslovne površine s strani lastnika in najemnika istih površin.

 

Upravičenci do pomoči so podjetja, ki so neposredni uporabniki poslovnih prostorov za namen dejavnosti »C«v Mestni občini Celje .

 

Vlagatelju se lahko podeli finančna spodbuda v višini odstotka odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020, ki ustreza odstotku upada prometa v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto, pri čemer lahko upravičenec prejme največ 20 % plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.

 

V primeru, da bo skupni znesek spodbud upravičencev višji od razpoložljivih sredstev, se višina spodbude sorazmerno zniža.

 

VI.  ROK ODDAJE VLOG

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 12. 3. 2021 do 12. ure.

 

VII. PORABA SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oz. izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let od ugotovljenih kršitev. 

 

VIII. IZID RAZPISA

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.

 

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

IX. DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.

 

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo  izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 4. 3. 2021 do 10. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 8. 3. 2021 do 15. ure.

 

X.  NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA PRIPRAVO VLOGE IN NAČIN REŠEVANJA VLOG

Za sodelovanje na javnem razpisu lahko prijavitelj vlogo v zaprti kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne.  Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki je prispela do roka za oddajo vlog ne glede na način oddaje (t.i. prejemna teorija).

 

Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.

 

Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

 

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.

 

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do roka za oddajo ponudb.

 

Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje do navedenega roka za oddajo.

 

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali na vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

 

Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:

 

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi večjega števila pričakovanih  zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena  Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na Mestno občino Celje.

 

Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter je vsebinsko ustrezna.  

 

Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove po elektronski pošti k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 3 delovnih dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne dopolnijo pravilno oz. v celoti v predpisanem roku, se kot nepopolne zavržejo s sklepom.

 

Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo pošiljatelju .

 

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

 

Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog.

Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.

Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku 15 dni od odpiranja vlog. Po pravnomočnosti odločbe se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči gospodarstvu zaradi izpada poslovanja zaradi posledic COVID –19 (Sars-CoV-2).  

Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.

 

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podatkov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno razvidno, da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge se bo začel šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.    

 

Sestava popolne vloge:

-         izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto

-          obrazci Obr 01, 02, 03 in 04

-          dokazila o upadu prometa v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

-          parafirana pogodba

 

Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgornjem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu. Vloga mora biti zvezana. Če vloga ni zvezana, jo zveže komisija na odpiranju.  

 

Številka: 302-1/2021

Datum:   15.02.2021

 

Bojan Šrot

                      župan

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.