Regionalna gospodarska zbornica Celje

Članstvo RGZC

 

Posredujte elektronski naslov na katerega Vas bomo lahko obveščali o vseh ugodnostih, ki Vam kot članu tudi pripadajo!

Članstvo RGZC

RGZC ima realen vpliv na urejanje različnih odnosov v regiji in tudi izven, ki je v veliki meri odvisen od vpliva in moči članic. Zaradi  tega dejstva in tudi zaradi večje sposobnosti financiranja dejavnosti ob še sprejemljivi višini članarine, je zelo pomembna naloga krepitev članstva, kar seveda pogojuje  redno komuniciranje s članstvom (sistem skrbništva, ki bo še vedno zaradi omejenosti števila zaposlenih na RGZC nepopoln) vključevanje predstavnikov članov v delo v različnih organih in  delovnih telesih.

Kdo so člani?

Pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in ki s podpisano pristopno izjavo pristopijo v RGZC.

Kdo so podporni člani?

Kot podporni člani se lahko v RGZC včlanijo tudi druge pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati pri delu RGZC. O sprejemu podpornih članov odloča Upravni odbor RGZC.

Člani uresničujejo pravice iz članstva na več načinov:

Osnovne članske pravice so določene s Statutom:

  • da imajo glasovalno pravico,
  • so voljeni v organe,
  • sodelujejo v odborih oziroma sekcijah.