Regionalna gospodarska zbornica Celje

Informacije o investiciji

Lokacija na kojoj je predvidjena izgradnja sportsko – rekreativnog kompleksa Rgoška Banjica nalazi se u selu Rgošte na 5km od grada. Na lokaciji se nalazi termalno izvorište temperature 28ºC.

Ukupna površina lokacije koja je i obradjena Planom detaljne regulacije iznosi 152,5ha.

U okviru granice PDR-a zastupljena je raznovrsna namena površina koja će činiti jednu celinu objedinjenu u kompleks čiji će sadržaj zadovoljiti potrebe i interesovanja građana svih uzrasta.

Pregled predložene namene površina dat je u sledećoj tabeli:

 

r.b.

 

Vrsta zauzeća

 

Površina (ha)

 


Status zemljišta

 

Učešće (%)

1.

 

Sportsko-rekreativne površine

11,05.82

ostalo

7,25

 

2.

 

Apartmanske vile i moteli

6,49.93

ostalo

4,26

3.

 

Rehabilitacioni centar sa velnes-centrom

5,67.97

ostalo

3,72

 

4.

 

Ugostitestvo,skladišta, magacini i sl.

6,04.48

ostalo

3,96

 

5.

 

Postojeće stanovanje

9,91.35

ostalo

6,50

 

6.

 

Vodno zemljište

17,83.10

javno

11,69

 

7.

 

Pešačko-biciklistička staza

0,58.50

javno

0,38

 

8.

 

Parkovsko, zaštitno i priobalno zelenilo

14,63.65

javno

7,02

 

9.

 

Mirujući saobraćaj

0,56.00

javno

0,37

 

10.

 

Heliodrom

5,07.28

 

ostalo

3,33

 

11.

 

Putno zemljište sa ulicama

13,36.80

javno

8,77

 

12.

 

Postojeće vikend naselje sa proširenjem

8,42.51

ostalo

5,52

 

13.

 

Rezervisan prostor (sportski tereni, smeštaj-

ni kapaciteti, zelenilo)

 

7,82.46

 

ostalo

 

5,15

 

14.

 

Železnica

3,24.00

javno

2,12

 

15.

 

Benzinska pumpa

0,25.25

javno

0,16

 

16.

 

Crkva

0,10.00

javno

0,20

 

17.

 

Pogon za flaširanje vode

1,85.00

ostalo

1,21

18.

 

Rezervisan prostor za sportske terene na travi

12,00.00

ostalo

7,87

 

19.

 

Poljoprivredno i neplodno zemljište

27,56.10

ostalo

20,52

 

 

 

Ukupno javno

46,83.30

javno

30,71

 

 

 

Ukupno ostalo

105,66.90

ostalo

69,29

 

UKUPNO

152,50.20

 

100,00

 


Sama lokacija oko izvorišta sastoji se iz dva funkcionalna dela. Jedan deo nalazi se oko samog izvorišta, dok je drugi deo predviđen za izgradnju sportsko – rekreacionog centra. Cilj projekta je izgradnja smeštajnih kapaciteta sa pratećim turističkim sadržajem. Takođe, iskoristili bi se prirodni potencijali koji se nalaze na teritoriji opštine Knjaževac.