Regionalna gospodarska zbornica Celje

Plan regulacije

Plan detaljne regulacije sportsko – rekreativnog kompleksa Banjica

Na 600 m od izvora je u I fazi izrađen otvoreni olimpijski bazen i dva dečija bazena, sa pratećim objektima. Ukupna površina postojećih objekata je oko 2800 m2. Od toga bazeni i prateći sadržaji zauzimaju oko 2250 m2. Zgrade su na prostoru od 545 m² i sastoji se iz dve funkcionalne celine: korisnički deo (svlačionice, garderobe, tuševi, sanitarije, ugostiteljski sadržaj,sauna i parno kupatilo) i deo za zaposlene (prodaja karata, administracija, medicinska služba, kuhinja).

Početkom 2013-te godine je bazen pokriven montažno-demontažnim balonom.

Predmet investicije u I fazi je deo projekta na zemljištu koje je u vlasništvu opštine u površini od 5 ha

Investiciona lokacija                                                                                                                                                                                                             Bazen na Banjici

 
Maksimalni indeks izgrađenosti za planirane objekte na osnovu Plana detaljne regulacije:

  • za vile i apartmane  od 0,6 do 1,0
  • za objekte turističkog i ugostiteljskog karaktera od 0,8 do 2,0
  • za objekte poslovnog karaktera od 0,8 do 1,0

Maksimalni indeks zauzetsti za planirane objekte na osnovu Plana detaljne regulacije:

  • za vile i apartmane od 30% do 60%
  • za objekte turističkog i ugostiteljskog karaktera od 30% do 80%
  • za objekte poslovnog karaktera od 30% do 80%

 

Projektovani hotel je spratnosti P + 5 nivoa, kaskadnog stila, bruto površina hotela je 5.237 m²/ 4.569 m² neto površina, broj soba 42 (36 dvokrevetne, 4 jednokrevetne i 2 apartmana), ukupan broj ležajeva – 80, sala restorana sa 80 mesta (sa 25 mesta na terasi).

Lokacija još uvek nije u potpunosti komunalno opremljena. Postoji priključak na vodovodnu mrežu. Lokacija je direktno povezana na sistem za vodosnabdevanje „Sinji vir“, preko transportnog cevovoda Sinji vir – Jezava. Snabdevanje kupališnog objekta termalnom vodom sa izvorišta Banjica odvija se preko posebno izvedenog vodozahvata, vertikalnog bunara sa crpnom stanicom, potisnim cevovodom PVC Ø 300.

Planirano je da se sve otpadne i fekalne vode u okviru sportsko – rekreacionog centra otpremaju u vodotok Svrljiškog Timoka preko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Na ovom području, koji obuhvata Plan detaljne regulacije Elektrodistribucija poseduje mrežu 10kV vodova i TS 10/0,4 kV. Instalisana snaga na „Banjici“ je 160 kVA (montažno - betonska). Za potrebe hotela potrebno je izgraditi  slobodnostojeću trafo stanicu TS 10/04 kV, instalisane snage 630 kVA.

Opština Knjaževac će kompletan prostor opremati komunalnom infrastrukturom i graditi prateće sportske sadržaje a namerava da lokacije za izgradnju hotela, apartmana i ostalih komercijalnih sadržaja ponudi investitorima.