Regionalna gospodarska zbornica Celje

Projektna dokumentacija

Za područje predmetne investicije, uradjen je Plan detaljne regulacije sportsko – rekreacionog centra „Banjica (2011.god). U skladu sa Planom detalne regulacije, izdata je lokacijska dozvola (br. 353-57/2011-04), na osnovu koje je uradjen Glavni projekat sportsko – rekreacionog centra „Banjica“ za 1. fazu izgradnje. Građevinska dozvola nije izdata. Opština Knjaževac ima nameru da privatnom investitoru ponudi ovu projektnu dokumentaciju, ali bez striktnog ogrančenja da mora da se pridržava tog rešenja. Odnosno, privatni investitor će moći da glavni projekat prihvati ili izmeni u skladu sa svojim potrebama.

Što se tiče saobraćane i komunalne infrastrukture, ona delom postoji. Iako postoje pristupne saobraćajnice, potrebno ih je dodatno urediti čime bi prilaz sportskom kompleksu bio zadovoljavajućii u skladu sa savremenim zahtevima posetilaca (javna rasveta, trotoari, zelenilo i sl..).

Zajedno sa Planom detaljne regulacije sportsko – rekreacionog centra „Banjica“ urađena je i Starteška procena uticaja na životnu sredinu. Planirano je da se sve otpadne i fekalne vode u okviru sportsko – rekreacionog centra otpremaju u vodotok Svrljiškog Timoka preko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je potrebno uraditi projektnu dokumentaciju za ovo postrojenje.

Za potrebe hotela potrebno je izgraditi slobodnostojeću trafo stanicu TS 10/04 kV, instalisane snage 630 kVA.

Potrebno je uraditi glavne projekte za sve ove infrastrukturne objekte, i na taj način povećati stepen spremnosti projekta za izvodjenje radova, ali i imati precizne podatke o ceni koštanja kompletnog infrastrukturnog opremanja lokacije.

Priključak na vodovodnu mrežu postoji. Lokacija je direktno povezana na sistem za vodosnabdevanje „Sinji vir“, preko transportnog cevovoda Sinji vir – Jezava. Snabdevanje kupališnog objekta termalnom vodom sa izvorišta Banjica odvija se preko posebno izvedenog vodozahvata, vertikalnog bunara sa crpnom stanicom, potisnim cevovodom PVC Ø 300. Trenutna eksploatacija izvorišta Banjica vrši se bez adekvatno sprovedene procedure u skladu sa Zakonom o vodama. Medjutim, opština Knjaževac je uradila Elaborat o rezervama i očekuje se dobijanje eksploatacionog prava. Opština Knjaževac bi nakon toga trebalo da investitoru ustupi na korišćenje celokupan ili deo vodozahvata, u skladu sa važećim zakonskim propisima.