Regionalna gospodarska zbornica Celje

Projektni partnerji so:

 

1. Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta 1994. ZDS je spoštovan socialni partner, tako v bipartitnem kot tripartitnem socialnem dialogu. V ZDS je danes povezanih več kot 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirana v 11 sekcij dejavnosti. Skupaj uveljavljamo interese podjetij in z upoštevanjem širših makroekonomskih danosti zagotavljamo reprezentativen in enoten glas delodajalcev.

2. Sindikat novinarjev Slovenije (SNS)

Reprezentativni sindikat za poklic novinarja v Republiki Sloveniji je podpisnik prve poklicne kolektivne pogodbe. Poleg klasičnih sindikalnih nalog, med katerimi so varovanje materialnih, socialnih in kulturnih interesov novinarjev ne glede na status, prizadevanja za uveljavljanje medijske zakonodaje in drugih predpisov, ki zagotavljajo kakovostno informiranje javnosti, so vedno tudi aktualne zadeve. Trenutno so v ospredju avtorske pravice in spodbujanje razvoja zadružništva v medijskih družbah. Posebno pozornost sindikat že dlje časa namenja samostojnim in svobodnim novinarjem.

3. Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ)

Štajerska gospodarska zbornica predstavlja gospodarske subjekte v Podravski regiji,  zagotavlja širok spekter poslovnih storitev in pripravlja zakonodajne predloge skupaj z drugimi akterji, ki so namenjeni večji rasti konkurenčnosti. Organizira strokovna in poslovna srečanja ter dogodke, nudi informacije in predstavlja most povezovanja in zagotavljanja storitev podjetjem, aktualnih za gospodarstvo. Članom nudi kontakte, svetovalno-informacijske storitve, organizira mednarodna srečanja s tujimi podjetji in izvaja promocijske aktivnosti za gospodarstvo v regiji: poslovne konference, posvete, raziskave, informativna gradiva, vključno z e-Izzivi in časopisom Gospodarski izzivi. ŠGZ je razvila partnerstva z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, sodeluje z nacionalno in lokalno politično strukturo, občinami, nevladnimi organizacijami, univerzo in  različnimi izobraževalnimi  in raziskovalnimi institucijami ter drugimi organizacijami, ki so pomembne za razvoj regije in podporo podjetjem.

4. Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC)

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 23 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

  • podporo članom pri poslovanju,
  • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
  • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
  • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
  • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
  • pripravo analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

5. Pomurska gospodarska zbornica (PGZ)

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila. Naloga zbornice je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami, je nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice PGZ predstavljajo več kot 70 % kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je PGZ najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju. Poslanstvo zbornice je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše, in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.

6. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) pokriva območje desetih občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in kot osrednja regionalna asociacija gospodarstva povezuje več kot dve tretjini regijskega gospodarstva, merjeno po številu zaposlenih in kapitalu. Poslanstvo SŠGZ je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v regiji in izven nje ter vzpostavljanje komunikacije med njimi in širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje ter izvajanje njihove družbene odgovornosti.

7. Primorska gospodarska zbornica (PGZ)

Primorska gospodarska zbornica (PGZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki predstavlja ključni povezovalni člen med podjetji in družbami iz sedmih občin Obalno-kraške regije ter s svojim članstvom zagotavlja reprezentativnost regijskega gospodarstva. Zbornica svojim članom nudi informacije in svetovanje s področij podjetništva, poslovnega sodelovanja, promocijskih dejavnosti, mednarodnega povezovanja, izobraževanja in usposabljanja.  Obenem pospešuje inovativno in inovacijsko dejavnost ter kot partner sodeluje pri številnih evropskih projektih na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Kljub temu ostaja osnovno poslanstvo, dejavnost in usmeritev PGZ uresničevanje temeljnih interesov članov z zagotavljanjem celovite podpore pri njihovem poslovanju in vplivanju na oblikovanje prijaznega in konkurenčnega poslovnega okolja na različnih ravneh.

8. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK)

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je neprofitna, prva pravno samostojna regionalna gospodarska zbornica. Poudarek delovanja samostojne zbornice je na ustvarjanju poslovnih priložnosti, regionalnemu delovanju in podpori regijskemu gospodarstvu z vplivanjem na spremembe v zakonodaji, na projekte, ki so pomembni za uspešnost delovanja, na boljše gospodarske pogoje. Pri svojem delu sledimo sodobnim evropskim vrednotam, ki temeljijo na znanju, inovativnosti, povezovanju in solidarnosti.