Regionalna gospodarska zbornica Celje

Verifikacije študijskih mest za višje strokovno izobraževanje


Verifikacije študijskih mest za višje strokovno izobraževanje

V letu 2008 smo na GZS vzpostavili sistem verificiranja študijskih mest za študente višjega strokovnega izobraževanja. Pravna podlaga za vzpostavitev sistema verifikacij je podana v dveh temeljnih dokumentih:

  • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04)
  • Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list št. 25/08)

Praktično izobraževanje študentov predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko sodelujejo študent, gospodarska družba in višja strokovna šola.

Študenti višješolskega strokovnega izobraževanja opravljajo praviloma v 2. letniku praktično izobraževanje z namenom, da svoje znanje čim bolj prilagodijo potrebam gospodarstva. S tem se usposobijo do take mere, da so se ob zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah. Podjetja pa s tem dobijo možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04, 50. člen) postavlja nova določila na področju povezovanja izobraževanja in dela. Nosilca poklicnega in strokovnega izobraževanja sta šola in podjetje. Na podlagi zakona je postopek verifikacije obvezen za vse delodajalce, ki praktično izobražujejo študente v višjem strokovnem izobraževanju.

»…..(praktično izobraževanje)…(1) Šole morajo sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja. Šola, delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu s študijskim programom. (2) V pogodbi se določijo pravice in odgovornosti študenta ter naloge in odgovornosti delodajalca in šole. (3) Delodajalec lahko sklene pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za študente, če:

  • ima ustrezne prostore in opremo,
  • njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje,
  • ima zaposlenega, ki je lahko mentor ali mentorica (v nadaljnjem besedilu: mentor) študentu višje strokovne šole. (4) Podrobne pogoje za prostor in opremo ter za mentorje, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določi pristojna zbornica, ki vodi register delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. (5) Podrobnejše pogoje o vsebini in postopku vodenja registra iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za gospodarstvo...«

Postopek verifikacije se začne z vložitvijo vloge:

  • Izpolnjeno vlogo skupaj z zahtevanimi prilogami, ki so navedena na dnu vloge pošljete na GZS - CPU (Kardeljeva ploščad 27/a, Ljubljana). Če je vloga popolna, se postopek nadaljuje s
  • pregledom delovnega mesta. Podjetje se pregleda z vidika izpolnjevanja kadrovskih in materialnih pogojev, ki so potrebni za praktično izobraževanje študentov. Za opravljanje verifikacij, Zbornica imenuje komisijo ter na podlagi predhodne najave, obišče podjetje. Na podlagi zapisnika o pregledu se podjetju, ki ustreza predpisanim pogojem izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev.
  • Delodajalci morajo biti pozorni na izpolnjevanje kadrovskega pogoja, ki predpisuje pedagoško-andragoški usposobljenost mentorja.

V REGIJI BOMO NA REGIONALNI GOSPODARSKI ZBORNICI CELJE ORGANIZIRALI PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKE SEMINAR ZA MENTORJE V PODJETJIH. Trajal bo dva dni, in sicer 17. in 24. novembra 2009. Prosimo, da se prijavite s prijavnico, ki je objavljena TUKAJ!

Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list št. 25/08) določa pravila in vsebino registracije. Na podlagi pravilnika, je delodajalec dolžan sporočiti Zbornici vsako spremembo podatkov. V primeru da pristojna zbornica ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih, materialnih ali drugih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja, mu izda sklep o izbrisu iz registra.

Dodatne informacije:
RGZ Celje
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Avtor: Andreja Semolič, RGZ Celje