Regionalna gospodarska zbornica Celje

Podaljšan rok za prijavo na RAZPIS ZA INOVACIJE REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE za leto 2009, do 15. aprila 2010


  

Regionalna gospodarska zbornica Celje (v nadaljevanju RGZC)  in Gospodarska zbornica Slovenije nadaljujeta s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v celjski regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo
 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM

INOVACIJAM V CELJSKI REGIJI za leto 2009

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja RGZC.

Dostikrat prijavitelji sprašujejo kakšne koristi imajo od prijave! Pripravili smo nekaj povzetkov na naslednji povezavi!

2.

2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

 1. ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;
 2. naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

  K1. Inventivnost
  K1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.
  K1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

  K2.  Gospodarski rezultati
  K2.1. Doseženi gospodarski rezultati:
  Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …
  K2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:
  Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci … 

  K3.Trajnostni vidik
  K3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.
  K.3.2. Okoljski vidiki
  Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje potrošništva, spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).
   
 3. slike, načrte in opis prijavljene inovacije;
 4. stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave

 1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor RGZC. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome.
 5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji RGZC.
 6. Prijave se pošljejo na naslov RGZC, Ljubljanska 14, 3000 CELJE, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, najkasneje do 31. marca 2010.

 

 PRAVILNIK o podeljevanju priznanj in diplom inovacijam v celjski regiji, NAVODILA za prijavo in MINIMALNA VSEBINA prijave so v priponi, prav tako pa dostopne s klikom na obarvano besedilo!  

 

 Za zagotovitev čimbolj kvalitetnih inovacijskih prijav posredujemo dodatne smernice za prijavitelje. Smernice so usklajene s Pravilnikom, niso pa namenjene kot smernice za ocenjevanje.

Drago Polak                                                        Aleš Mikeln
Direktor RGZC                                                     Predsednik RGZC
 

 

Dodatne informacije:
RGZ Celje, Andreja Semolič
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 406
Faks: 03/4267 410
andreja.semolic@rgzc.si


Pripeti dokumenti

Avtor: Andreja Semolič, RGZ Celje