Regionalna gospodarska zbornica Celje

RGZC: RAZPIS ZA INOVACIJE REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE za leto 2010, odprt do 31. marca 2011


 

 Razpis za inovacije 

REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE

Gospodarska zbornica Slovenije, v njenem sklopu Regionalna gospodarska zbornica Celje (v nadaljevanju RGZC) nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo


RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM
INOVACIJAM V SAVINJSKI REGIJI ZA LETO 2010

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Regionalne Gospodarske ZbornC.

2.

2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

1. ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2. naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

K1. Inventivnost

K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

K.1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

K2.Gospodarski rezultati

K.2.1. Doseženi gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

K.2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

K3.Trajnostni vidik

K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem:

Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

K.3.2. Okoljski vidiki

Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

3. slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

4. stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave

 1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno z razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Regionalne gospodarske zbornice Celje. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE, 2. junija 2011.
 6. Prijave najkasneje do 31. marca 2011

V letošnjem letu imate, v okviru Priznanj za najboljše inovacije, možnost

e-prijav projektov

 1. Termin e-prijava pomeni prijavni obrazec v Word obliki, podpisan z elektronskim podpisom, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom, oziroma z lastnoročnim podpisom podpisan in »skeniran« prijavni obrazec.
 2. Prijavitelj ima poleg e-prijave možnost prijavo izvesti tudi preko redne pošte.
 3. Podjetja, ki bodo oddale svoje e-prijave, jih lahko oddajo preko elektronskih medijev (npr. cd, dvd) ali preko e-pošte v skladu s 1. točko. Oddati jih morajo do roka veljavnosti razpisa, torej do 31. marca 2011.
 4. Podjetja oddajo e-prijave zgolj in izključno pooblaščeni osebi, navedeni v razpisu – andreja.semolic@rgzc.si.
 5. Pooblaščena oseba prejemnika se zavezuje, da bo s prejetimi prijavami ravnala skrbno in jih bo obravnavala kot poslovno skrivnost. Postopek za ravnanje s tovrstnimi dokumenti je definiran v »Pravilniku o postopkih in ukrepih za varstvo zaupnih in osebnih podatkov na Gospodarski zbornici Slovenije«.
 6. Pooblaščena oseba prejemnika bo takoj po prejeti e-prijavi oz. takoj ko je mogoče, pošiljatelju posredovala elektronsko sporočilo o prejemu e-prijave.
 7. Vpogled v prijavno dokumentacijo je poleg pooblaščenih oseb prejemnika omogočen tudi članom ocenjevalnih komisij, ki imajo z RGZC sklenjene pogodbe oziroma sporazume o nerazkrivanju podatkov.
 8. V kolikor prijavitelj meni, da bi pri e-prijavi lahko prišlo do razkritja poslovne skrivnosti, lahko prijavo posreduje prejemniku v tiskani obliki po redni pošti.

V kolikor boste poslali prijavo po redni pošti, jo pošljite v šestih izvodih na naslov

Regionalna gospodarska zbornica Celje,
»Ne odpiraj – razpis za inovacije «
Ljubljanska 14,
3000 CELJE

najkasneje do 31. marca 2011.

Razpisna dokumentacija je dostopna s klikom na obarvano besedilo in v priponi!

 • PRAVILNIK o podeljevanju priznanj in diplom inovacijam v celjski regiji, 
 • PRILOGA1: Navodila za ocenjevanje inovacijskih prijav
 • PRILOGA2: Prijavni obrazec s klikom na MINIMALNA VSEBINA prijave
 • Za zagotovitev čimbolj kvalitetnih inovacijskih prijav posredujemo smernice za prijavitelje. Smernice so usklajene s Pravilnikom, niso pa namenjene kot smernice za ocenjevanje

Drago Polak                                                        Aleš Mikeln
Direktor RGZC                                                    Predsednik RGZC

P.S. naj Vas ob tej priliki še opozorimo


Dodatne informacije:
RGZ Celje, Andreja Semolič
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 406
Faks: 03/4267 410
andreja.semolic@rgzc.si


Pripeti dokumenti

Avtor: Andreja Semolič, RGZC