Regionalna gospodarska zbornica Celje

Poslovnik o delu Upravnega odbora Regionalne gospodarske zbornice Celje


 Na podlagi 23. in 36. člena Statuta Regionalne gospodarske zbornice Celje (v nadaljevanju RGZC) je UO RGZC na svoji 2. seji , dne 30. 1. 2008 sprejel

 

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA RGZC


 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela UO RGZC (v nadaljevanju UO) ter druge zadeve, pomembne za delovanje UO.. Določila tega poslovnika obvezujejo člane UO in vabljene na seje UO.

2. člen

UO opravlja svoje naloge na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah in Statuta RGZC ter tega poslovnika.

 II. SEJE UO

 3. člen

Seje UO se udeležujejo člani UO, ki jih je izvolila Skupščina RGZC. 
Izjemoma se lahko seje UO namesto izvoljenih članov udeležijo tudi pooblaščenci, ki jih pisno pooblastijo člani UO. Pooblaščenci morajo biti iz istih članic kot so člani UO. 
Izvoljenega člana UO ne more dvakrat zaporedoma nadomeščati pooblaščenec, ker je to rešitev le v izjemnih primerih. 
Evidenco o tem vodi služba RGZC. 

Seje UO se obvezno udeležuje direktor RGZC. 
Na seje se lahko vabijo tudi drugi, če to zahteva vsebina seje in so razlagalci posamezne točke dnevnega reda.Na seje se lahko vabijo tudi predsedniki ali člani raznih delovnih teles UO in tudi določeni izvedenci, zlasti tedaj, če bi zaradi pomanjkljivih znanj oziroma informacij članov UO le-ti sprejeli sklepe, ki utegnejo biti podlaga za materialno, odškodninsko in moralno odgovornost članov UO.

 

 

 4. člen 

UO lahko po potrebi imenuje Komisijo za razrešitev posebnih problemskih vprašanj, v kateri mora biti vsaj en član UO. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti UO.

1.  Sklic in potek seje

5. člen

Prvo sejo UO v mandatu skliče predsednik RGZC prejšnjega mandata. UO je konstituiran, ko se verificirajo mandati izvoljenih članov UO in imenujejo podpredsedniki UO, ki jih predlaga predsednik RGZC. 

6. člen

Seje UO sklicuje predsednik RGZC, ki je član UO in tudi vodi seje UO.
V primeru nujne odsotnosti predsednika lahko skliče in vodi sejo tudi podpredsednik, ki ga določi predsednik. 

Predsednik RGZC je dolžan sklicati sejo UO, če to zahteva najmanj ena tretjina članov UO.

7. člen

 

UO posluje na sejah in tudi zunaj sej.
Seje UO se skličejo z vabilom v pisni obliki ali z elektronsko pošto. Vabilo mora biti poslano članom najmanj 5 dni pred dnevom sklica seje.  Vabilo za sejo mora vsebovati datum, čas in kraj sklica seje ter predlog dnevnega reda s kratko obrazložitvijo.  
Če je za obravnavo posamezne točke dnevnega reda potrebno širše pisno gradivo, mora to biti posredovano članom do pričetka seja oziroma na sami seji.


8. člen

Člani UO so dolžni po prejemu vabila za sklic seje obvestiti sklicatelja o zadržku, zaradi katerega se sklicane seje ne bodo mogli udeležiti oz. sporočiti koga bi izjemoma pooblastili za udeležbo na seji. Sklicatelja so dolžni o tem obvestiti do najkasneje 3 dni pred sejo. 
Če se na ta način ugotovi, da sklicana seja ne bi bila sklepčna v skladu s Statutom in tem poslovnikom, bo sklicatelj preložil sklic in določil nov termin sklica seje.

9. člen 

Izjemoma se lahko skliče in izvede tudi korespondenčna seja UO preko komunikacijskih sredstev (e-posta, tf). V tem primeru se istočasno s sklicem pošljejo tudi sklepi, ki morajo biti obrazloženi in nedvoumno jasni. S takim sklicem se določi tudi rok do katerega se morajo člani opredeliti z odločanjem in vrniti glasovnice. Sklep je veljaven, če se zanj opredeli ustrezna večina  in veljavnost nastopi po rok, ki je bil določen s sklicem. 
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik in se na prvi naslednji seji UO še enkrat posreduje v ugotovitveno potrditev.

 

10.člen

Dnevni red za seje UO sestavi predsednik RGZC v sodelovanju z direktorjem RGZC na podlagi informacij  o stanju in dejavnosti RGZC, ki mu jih posreduje direktor oziroma drugi člani UO.

Vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s pripravo na sklic in izvedbo seje zagotavlja strokovna služba RGZC.

 

11.člen

Dnevni red se sprejme na sami seji, po razpravi o predlogu dnevnega reda z glasovanjem.

Dnevni red se lahko na sami seji izjemoma razširi, kar je potrebno posebej utemeljiti.

UO lahko sklene , da se posamezna točka predlaganega dnevnega reda  s seje umakne. Predlog lahko poda  predsednik, direktor ali posamezni član in razloge posebej obrazloži.

O umiku točke z dnevnega reda člani glasujejo, razen v primeru, ko umik predlaga sam predlagatelj zadeve.

 

12.člen 

Na začetku seje UO predsedujoči ugotovi sklepčnost UO.

UO je sklepčen, če je vsaj polovica vseh članov prisotna . V vsakem primeru pa mora biti prisoten predsednik ali podpredsednik, ki ga nadomešča. V primeru nesklepčnosti predsednik določi nadomestni rok za nov sklic.

Na vsaki seji UO je prva vsebinska točka namenjena obravnavi poročila o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditvi zapisnika.

13.člen

 Pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda predsedujoči praviloma poda kratko ustno obrazložitev in predlog sklepa in nato da besedo predlagatelju gradiva, nato pa članom po vrstnem redu priglasitve.

Člani UO morajo v razpravi govoriti strogo v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda.

Predsednik skrbi za to , da govornika nihče ne moti. Če se razpravljalec oddalji od obravnave

Vsebine, ga predsednik opomni. Samo predsednik lahko seže govorniku v besedo in mu jo odvzame.

 

2. Odločanje na seji

 

14.člen

 

Vsak član UO ima en glas. Člani UO glasujejo javno, praviloma z dvigom rok.

Za sprejem sklepov je potrebna navadna večina glasov prisotnih članov, razen v primeru iz 24. člena Statuta RGZC dvotretjinska večina vseh članov, če se odloča o predlogu Skupščini za prenehanje RGZC.

V primeru enakega števila glasov »za« predlog sklepa in »proti« predlogu sklepa, se šteje za sprejeto odločitev tista, za katero je glasoval predsedujoči seje.

 

15.člen

 

Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati. Člani glasujejo tako, da se izjavijo »za predlog«, »proti predlogu« ali pa se glasovanja vzdržijo.

Vzdržani glasovi se upoštevajo kot neveljavni.

16. člen 

Če predsednik med sejo ugotovi, da so člani UO zapustili sejo in UO ni več sklepčen sejo prekine, oziroma se ravna po  določbah variante 2 iz 12.člena.

  

3. Vzdrževanje reda na seji

17.člen

Za red na seji skrbi predsednik .Predsednik opomni člana UO ali drugega udeleženca, ki moti red in se ne drži določil poslovnika.

 

III. PREDSEDSTVO RGZC

 

18. člen 

Predsednik RGZC, podpredsedniki RGZC in direktor RGZC sestavljajo predsedstvo RGZC.

Predsedstvo sodeluje pri delu UO in sicer:

  • sodeluje pri pripravi dnevnega reda za seje, gradiv in predlogov sklepov
  • spremlja izvajanje sklepov med sejama UO in sodeluje pri pripravi poročil o realizaciji sklepov, ter daje potrebne usmeritve direktorju pri izvajanju sklepov, če je to potrebno
  • med sejama UO oblikuje določena stališča o posameznih zadevah in jih sporoča javnosti

Pri svojem delu predsedstvo upošteva sklepe UO in program dela ter poroča UO o delovanju.

Predsedstvo se praviloma sestane pred vsako sejo UO ali skupščine in po potrebi še med sejama UO.

 

IV. ZAPISNIK

19.člen

O poteku seje UO se piše zapisnik. Strokovne službe RGZC so zadolžene za pisanje zapisnika ter izvlečkov iz zapisnika in za distribuiranje zapisnika.

Zapisnik vsebuje:

  • zaporedno številko seje in prisotnost članov
  • kraj in datum seje UO ali korespondenčne seje
  • strnjeno vsebino razprav sodelujočih o posamezni točki dnevnega reda
  • sklep in izide glasovanja, ki jih razglasi predsednik po posameznih točkah
  • izjave , utemeljitve in nasprotovanja posameznih članov UO ali direktorja, za katere so ti zahtevali, da so zapisani v zapisniku
  • oznako javnosti oz. skrivnosti posameznih sklepov ter zapisnika

Zapisniku so priložene tudi pomembnejše listine, ki so bile podlaga za sklepanje na seji, če tako odloči UO. Zapisniku je priložen podpisani seznam vseh prisotnih članov in drugih na sejo vabljenih oseb.

Zapisnik je veljaven, ko ga podpiše predsedujoči seje.

20.člen 

Zapisniki so označeni z zaporednimi številkami sej UO. Ustrezno se številčijo tudi posamezni sklepi, da je jasno na kateri seji so bili sprejeti in v okviru katere točke dnevnega reda. Članom UO se zapisnik pošlje najkasneje v 15. dneh  po seji. Ko je zapisnik podpisan, se lahko posamezni sklepi iz zapisnika izpišejo kot izvlečki iz zapisnika in jih lahko podpiše direktor RGZC, s čimer jamči za izvirnost prepisa.

21.člen 

Pripombe na zapisnik lahko dajo člani UO v 8 dneh po prejemu. O pripombah odloča UO na prvi naslednji seji. 

V. KONČNE DOLOČBE

 

22.člen

Člani UO imajo pravico do povračila parkirnine.

23.člen

Vsak član je dolžan varovati poslovno skrivnost zbornice.

UO lahko odloči, da se po seji izda izjava za javnost, če na seji niso prisotni predstavniki medijev.

 

24.člen

 Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme UO.

 

Celje, 30. januar 2008

 

Predsednik RGZC

Aleš Mikeln